اسلام برای حفظ کرامت انسانها تشویق را بر تنبیه ارجح می داند
29 بازدید
موضوع: جامعه شناسی
مصاحبه کننده : خبر گزاری تخصصی حوزه دین «شبستان»
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0