سیستم تنبیه در جوامع غیر پیشرفته حاکمیت دارد
32 بازدید
موضوع: جامعه شناسی
مصاحبه کننده : خبرگزاری شبیستان
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0